จังหวัด กรุงเทพมหานคร | Pathum Wan Lan Talay Krungthep Kitchen

Lan Talay Krungthep Kitchen rating: 4.9, address:PGMG+V9H, Bangkok, Pathum Wan, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 태국。

Lan Talay Krungthep Kitchen 음식점소개

Review icon 평점 4.9 별
pencil icon 리뷰수 9 건 리뷰
pin icon 주소 10330 จังหวัด กรุงเทพมหานคร Pathum Wan PGMG+V9H
phone icon 전화번호 +66 62 764 9193
영업시간 월요일 오전 11:00~오후 10:00
화요일 오전 11:00~오후 10:00
수요일 오전 11:00~오후 10:00
목요일 오전 11:00~오후 10:00
금요일 오전 11:00~오후 10:00
토요일 오전 11:00~오후 10:00
일요일 오전 11:00~오후 10:00
wallet icon 평균 소비
Google 지도 Google 지도 링크 Lan Talay Krungthep Kitchen의 Google 지도
website icon 공식 웹사이트
schedule icon 예약 링크
order icon 배달 링크
수상 이력
기본 정보

Lan Talay Krungthep Kitchen 네티즌정상평가

5별 Review iconReview iconReview iconReview iconReview icon
4별 Review iconReview iconReview iconReview icon
네티즌정상평가 리뷰

Lan Talay Krungthep Kitchen 네티즌중립평가

3별 Review iconReview iconReview icon
네티즌중립평가 리뷰

Lan Talay Krungthep Kitchen 네티즌부정평가

2별 Review iconReview icon
1별 Review icon
네티즌부정평가 리뷰

Lan Talay Krungthep Kitchen 사진(메뉴)

Lan Talay Krungthep Kitchen의 사진
Lan Talay Krungthep Kitchen의 사진
Lan Talay Krungthep Kitchen의 사진
Lan Talay Krungthep Kitchen의 사진

FooTinder 맛집앱 다운로드