Category Sai Mai

Bangkok | Sai Mai Mu Kratha Khun Ya

Mu Kratha Khun Ya rating: 4.2, address:อยู่ติดหมู่บ้านเดอะเพลนท์ซิมพลีส(The PlantSimpls-สายไหม)ระหว่างซอย64/1เเละ64/2 Sai Mai Rd, Sai Mai, Bangkok 10220 태국。